02 яну 2024, 16:18
Автомобилният и пешеходният транспорт на Южна крепостна порта „Камилите“ще бъдат възстановени от 15.01.2024 г.

Удължава се срока на Заповед № РД-05-819 /21.09.2023 г. на Кмета на Община Хисаря за въвеждане на Временна организация на движението при изпълнението на проект: „Античният град Диоклециоанопол ( гр. Хисаря) – Перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“, подобект: Южна крепостна порта „Камилите“ с цел демонтаж на скеле, временна ограда и почистване на обекта с 14 календарни дни, считано от 01.01.2024 г. до 15.01.2024г.

Автомобилният и пешеходният транспорт ще бъдат възстановени от 15.01.2024 г.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще изпълняват служители на общинска администрация град Хисаря и РУ на МВР гр. Хисаря.

Копие от настоящата Заповед ще бъде връчено на заинтересованите служители за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-05-819 /21.09.2023 г. на Кмета на Община Хисаря, която в останалата си част остава непроменена.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече