20 юли 2023, 16:30
Информация относно неприемането на Отчет за бюджета на Община Хисаря за 2022 г.

Във връзка с неприемането на Отчет за бюджета на Община Хисаря за 2022 г. и публикациите в социалните мрежи на група общински съветници,  споделяме  с Вас докладната, заедно с приложенията към нея, с която са се запознали всички общински съветници. Видно от материалите е подробен отчет, а не просто една справка, каквито внушения  биват създавани. Същият отчет беше публикуван предварително, като е проведено и обществено обсъждане.

Мандат  2019-2023 г.  беше възпрепятстван в рамките на 2 години от  Ковид-19, в продължение войната в Украйна и не на последно място е почти 2 години липса на стабилно правителство. По време на Ковид-19 Община Хисаря не е преустановявала своята дейност, работният процес не е бил  прекъсван и гражданите бяха обслужвани ежедневно, както на място в общинска адмиинистрация, така и по домовете.

Липсата на правителство и приет държавен бюджет рефлектира върху общините, като без приет държвен бюджет, общините не могат да съставят собствените си бюджети. В такива случаи общините работят с разходен норматив от 1/12 на бюджет за предходната година. Тъй като ситуацията е почти идентична с 2022 г., общините работят с разходно ограничение  от  1/12 на бюджет от 2021 г.. Към днешна дата всички сме усетили високата инфлация.

Ще  направим кратко изложение на част от дейностите, които въпреки всичко гореизложено  са изпълнени или продължават да се изпълняват. 

- гр. Хисаря-ремонт на туристически център, изграждане на детски площадки, ремонт на баня „Момина баня“, закупуване на ново парково и градинско оборудване

·       кв. Момина Баня-ремонт и изграждане на улици и водопроводи, изграждане на спортна площадка в ОУ „Васил Левски“

·       кв. Веригово-ремонт и изграждане на улици и водопроводи, както и ремонт на читалището

·       кв. Миромир-ремонт на път Хисар-Миромир, ремонт на път Хисар-пречиствателна станция, ремонт  на улица от център на кв. Миромир до баня „Банче“, ремонт на неасфалтирани улици със стърган асфалт, ремонт на читалището, ремонт на гробищен парк.

 - населените места в община Хисаря-ремонти на читалища, ремонт на кметство, ремонти на пътища, ремонт на площади, ремонти на улици, ремонти на водопроводи, изграждане на водопровод за минерална вода, ремонт на покриви на детски градини, изграждане на отоплителна инсталация на детска градина, изграждане на спортна площадка, изграждане на детски площадки във всички населени места, ремонт на пенсионерски клуб.

Изградена и работеща е компостиращата инсталация, закупена е нова и много дълго чакана техника за обслужване на населените места за нуждите на ОП „ЧОСР“. Осигуряван е и се осигурява топъл обяд. И това не е всичко!

Определено не може да се твърди, че мандатът е  „несъстоял се“, каквито внушения се опитва да наложи група общински съветници. Да си опозиция, когато това е градивно е едно и да си опозиция работеща в ущърб на жителите на  община Хисаря са две коренно различни действия!

Докладна и приложения за Отчет за бюджета на Община Хисаря за 2022 г.

С уважение,

Общинска администрация Хисаря

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече