21 фев 2024, 14:54
Издаване на карти за безплатен пътнически превоз на деца до 14 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната

Във връзка с издаване на карти за безплатен пътнически превоз на деца до 14 навършени години във вътрешноградския транспорт в страната, на основание чл. 27 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г., посл. изм. и доп. бр. 1 от 02.01.2024 г.,

 

Общинска администрация  Хисаря Ви уведомяваме следното:   

1.  Картата на деца до навършване на 7 години е персонална без снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

 

2.  Картата на деца от 7 до 14 навършени години е персонална със снимка. Тя се издава срещу представено копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето, и документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия адрес на родителя/настойника.

 

3.      Картите по т. 1 и т. 2 се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период - до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

 

За издаване на картите, родител/настойник следва да подаде заявление  в Общинска администрация – Хисаря, в Център за административно обслужване. 

За контакт: 0337/6 21 80, вътрешен -106

 

Заявление


Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече