07 юли 2023, 19:48
Изпълнение на проект: „Античният град Диоклецианопол /гр. Хисаря/ - перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

Във връзка с изпълнението на проект: „Античният град Диоклецианопол /гр. Хисаря/ - перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“ представяме визуализация на начина, по който ще изглеждат обектите, които са предмет на изпълнение по проекта, а именно:  Южна крепостна порта "Камилите", „Римски терми“ и Североизточна ъглова кула от крепостна стена.

В обхвата на проекта ще бъдат изпълнени следните видове дейности по трите подобекта:

Подобект 1: Южна крепостна порта "Камилите" – Заснемане; КРР на източната и западната, фланкиращи портата, кули; фасадата на портата и вътрешното стълбище; експониране и социализация; художествено осветление;

Подобект 2: Римски терми – заснемане; КРР на помещение N1 и помещение N1A; експониране и социализация; художествено осветление;

Подобект 3: Североизточна ъглова кула от крепостна стена - заснемане, КРР на кулата и прилежащите й куртини в посока запад и юг, социализация, изграждане на панорамна площадка, експониране и художествено осветление.

Заложените реставрационни и консервационни дейности целят експониране, възстановяване и запазване от разрушаване на нашето антично богатство, социализиране и изграждане на художествено осветление на археологическите обекти.

Ето защо проект: „Античният град Диоклецианопол /гр. Хисаря/ - перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“ е от изключително обществено значение за град Хисаря  и развитието му като целогодишна туристическа дестинация.

Срокът за изпълнение е 30.11.2023 г., а дейностите по реставрация и консервация на обектите е необходимо да се извършват при подходящи метереологични условия.

В изпълнение на дейност: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“ по проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“, на 14.07.2023 г. от 10.30 часа община Хисаря организира пресконференция, на която подробно ще бъдат представени всички дейности за изпълнение по трите подобекта.

Информация по изпълнението на проекта периодично ще бъде публикувана на официалния сайт на община Хисаря: www.hisarya.bg


Свързани документи:
Становище НИНКН

Файловете по-долу са с голям размер, което може да забавави отварянето им
Проект 2-12 План
Проект 3-11 изглед юг
Проект 3-12 РАЗГЪВКИ 1-1 и 2-2
Проект 4-11 изглед север
Проект 5-12 РАЗГЪВКИ 5-5 и 6-6
Проект 7-12 РАЗГЪВКИ 9-9 и 10-10

 

С УВАЖЕНИЕ,
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ХИСАРЯ

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече