21 мар 2024, 18:47
Културно-историческото наследство, фактор за устойчивото развитие на община Хисаря, е във фокуса на концепциите за интегрирано териториално развитие

С активно участие на кметове, експерти и представители на Археологическия музей – Хисаря и на общините партньори премина представянето от Областен информационен център – Пловдив на двете концепции за интегрирано териториално развитие, в които община Хисаря участва. "По пътя на Античността" - Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“ е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Карлово, Троян, Хисаря и Брезово съвместно ще реализират концепцията за „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“. 

Консервационно реставрационни дейности ще бъдат извършени на Западна и Северна крепостни порти на Античния град в Хисаря, като в инвестицията са включени експониране и социализация и оформяне на художествено осветление. Обособяване на посетителски център и реставрационни дейности на стенописите в Римска семейна гробница, изграждане и оборудване на туристически информационен център до Северната крепостна порта са  също сред предвидените дейности. Общата стойност на инвестициите е 6 360 000 лв. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността и общ електронен билет за всички културно-исторически забележителности на територията на общините. Като партньори са привлечени Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ „Хр. Смирненски“-Хисаря и ПГОХ „Р. Княгиня “ – Ст. Загора. 

 Допълнителна стъпка  за развитието на туризма в общината е и  идейният проект, по който отговорен партньор е Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря.  Професионална подготовка за ученици, кариерно ориентиране и пробно стажуване, въвеждане на дуалната система на обучение, взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда са акцент в предложението.  

Консервация, реставрация и експониране на Тракийски култов център, село Старосел е предложението, с което община Хисаря участва в проекта, разписан от общините Карлово, Троян, Хисаря и Брезово и с участието на заинтересовани страни от държавния, частния и гражданския сектор. Неговият фокус е върху оптималното оползотворяване на местния потенциал за активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие. Община Хисаря предлага цялостен проект за консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност -Тракийски култов център и на  Храм „Хоризонт“, местност Манастира, село Старосел, като част от него, на обща стойност от 3 000 000 лв. Той обхваща цялото подмогилно съоръжение, изграждане и оборудване на приемна сграда, тип преддверие към храма, която да служи за информационен център и да обслужва посетителите. 

Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите или да направят коментари или възражения. Те ще бъдат обобщени и предоставени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция, заявиха от Областен информационен център – Пловдив.

Презентация на концепцията  „По пътя на Античността“ - Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“. https://www.eufunds.bg/bg/node/14963.

Презентация на концепцията „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“. https://www.eufunds.bg/bg/node/14962.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече