23 фев 2023, 16:11
На 17. 02. 2023г. се учреди „Младежки съвет Хисаря“

Какво е младежки съвет?
Младежкият съвет е регионална демократична структура, нерелигиозна и политически независима, включваща представители на средни училища, гимназия, разположени на територията на Община Хисаря. В нея членуват младежи, които развиват и популяризират идеята за ученическото и студентското самоуправление.

Защо е важно да има младежки съвет?
Защото е важно младите хора да се чувстват добре в своя град да могат да участват пълноценно в неговия живот и решенията, които се вземат за младите хора и защото градът ни иска да бъде адекватен на новото време - да даде най-доброто от себе си на младите, които живеят в него тук и сега.
            Младежката структура бе учредена на 17 февруари 2023г. от инициативни и активни млади хора, които имат идеи и желание да реализират проекти в полза на Община Хисаря, както и да участват активно в развитието на младежките политики в общината.

     На учредителното събрание бяха поканени представители на всички учебни заведения, ученически съвети и всеки на възраст 14-29 години, който не е обвързан с политическа партия или религиозно движение, който е активен, имащ идеи и смята, че има какво да каже, покаже и даде на Хисаря.

Отзоваха се най-ентусиазираните, които положиха основите на организацията. За основна цел си поставиха  да се създаде мрежа от ученически и младежки структури на самоуправление в Община Хисаря, които да се превърнат в посланици на идеята за активно младежко гражданско общество, което да провокира, изказва мнение, насочва и влияе върху политиките за младите хора, да комуникира с институциите и младежите, да инициира събития и кампании. С две думи - да направи така, че гласът и желанията на младите хора в Хисаря да бъдат чути и взети предвид.

Събранието откри Кристиана Кирева- председател на Ученически съвет при СУ „Христо Смирненски“ град Хисаря и един от инициаторите за учредяване на „Младежки съвет Хисаря“. След като поздрави всички присъстващи, тя разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително събрание, секретар, както и преброител при гласуването. За Председател на Учредителното събрание бе предложен и избран с гласуване – инж. Найден Павлов – председател на Общински съвет Хисаря; За Секретар на Учредителното събрание бе предложен и избран Петър Биковски- студент в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност "Право" и за преброител на гласовете на Учредителното събрание – Иво Йовчев – ученик от Гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ град Пловдив.

     Учредители на младежката структура са: Борислав Кирчев Иванов, Валерия Александрова Гочева, Цветомира Цветелинова Шаралиева, Михаела Владимирова Топалова, Ивелина Стойнова Джинска, Виктория Станиславова Дюлгярска, Ния Иванова Добрева, Валенитн Емилов Ковачев, Иво Венциславов Йовчев, Наталаия Цончева Докузова, Кристиана Иванова Кирева, Петър Димитров Биковски, Димислава Николаева Николова, Ивиана Красимирова Каракуманска, Нели Димитрова Тоскова.

На заседанието се взеха следните решения:

  1. Учредяване и регистрация на младежка организация, наречена „Младежки съвет Хисаря“;
  2. Определяне на целите на организацията, средствата за тяхното постигане;
  3. Приемане на  временен правилник на „Младежки съвет Хисаря“;
  4. Избор на Управителен съвет на „Младежки съвет Хисаря“

        Учредителното събрание избра Управителен съвет на „Младежки съвет Хисаря“, в следният състав:

     1. Председател на "Младежки съвет Хисаря"- Димислава Николаева Николова- студентка в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност "Българска филология".

        2. Зам. - председател на "Младежки съвет Хисаря" - Наталия Цончева Докузова- ученичка в СУ „Христо Смирненски“ град Хисаря и зам. - председател на Ученически съвет при СУ „Христо Смирненски“ Хисаря.

        3. Секретар на "Младежки съвет Хисаря" - Петър Биковски- Студент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , специалност "Право" .

Кметът на община Хисаря, инж. Пенка Ганева пожела успех и отправи поздравление към присъстващите, като им пожела освен за личностното си развитие да работят и за общото развите не само на съвета, но и за града, като град и за общината, като такава.

       „Като председател на ОбС в Хисаря аз подкрепям създаването на младежката структура и ще продължавам да помагам на младите хора за осъществяването на техните идеи. Надявам се Младежкият съвет да бъде активна и инициативна структура, която да реализира успешно проекти по различни програми, да бъде взискателна към работата на общинските структури, за да направим така, че Хисаря да бъде привлекателно място за младите хора с възможности за тяхната реализация. Надявам се от тук нататък към тях да се присъединят повече младежи с идеи и желание за работа. Аз от своя страна заявявам, че ще подкрепям всяка тяхна полезна инициатива.“, заяви председателят на Общински съвет Хисаря инж. Найден Павлов.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече