16 мар 2024, 11:15
На 19 и 20 март може да предадете опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове

Община Хисаря има сключен Договор за организиране на система за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Събирането на отпадъци по този Договор се извършва съгласно предварително утвърден график.

За целта притежателите на изброените по-долу отпадъци, могат да  ги предадат в мобилен събирателен пункт.

 

Мобилният събирателен пункт е със следния график

19.03.2024 г.

от 09:30 часа до 11:45 часа ще бъде разположен в град Хисаря, на адрес бул. „Генерал Гурко“ № 14 /сградата на Общинска администрация Хисаря/;

 

от 12:00 часа до 14:15 часа ще бъде разположен в село Старо Железаре, на адрес улица „6-та“№ 2 /пред кметството/;

 

20.03.2024 г.

от 09:00 часа до 10:30 часа ще бъде разположен в село Паничери, на улица „Георги Димитров № 47 /пред кметството/;

 

от 11:15 часа до 12:15 часа ще бъде разположен в село Старосел, на улица „Пионерска“ № 2 /пред кметството/;

 

от 12:30 часа до 14:00 часа ще бъде разположен в село Красново, на улица „1-ва“ № 31 /пред кметството/;

 

 

 

·        Класификация на отпадъците, които могат да се предават:

20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 13* Разтворители

16 01 13* „Спирачни течности“

16 01 14* „Антифризни течности, съдържащи опасни вещества“

20 01 14* „Киселини“

20 01 15* „Основи“

20 01 17* „Фотографски химични вещества и смеси“

20 01 19* „Пестициди“

20 01 29* „Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества“

20 01 31* „Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти“

20 01 21* „Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“

15 02 02* „Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества“

20 01 37* „Дървесни материали, съдържащи опасни вещества“

15 01 10* „Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни отпадъци“

20 01 33* „Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии“

20 01 21* „Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“

20 01 23* „Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди“

20 01 35* „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)“

20 01 26* „Масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25“

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече