21 юни 2024, 10:15
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ (21.06.2024Г.)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!

 
за провеждане на растителнозащитни и дезинфекционни дейности


         В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г., изм. бр.16/2019 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, и постъпилo уведомителнo писмo с вх.№ 90-00-145/ 12.06.2024 г. от инж. Добрин Иванов Директор на ТП ДГС Хисаря. 

          Ви уведомяваме:
        1. От 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. от 6.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране на тополови култури в подотдели 230 „а1“, „з1“, „м1“„, “ш1“, „щ1“, „г2“, землище с. Паничери, подотдели 229 „н“, „р“, землище с. Мътеница, подотдел 384 „-1”, землище с. Черничево и подотдел 277 „в”, землище гр. Хисаря с препарат Моспилан – инсектицид, категория отровност 3, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,25 г/дка.
       Третирането се извършва срещу вредител малка тополова стъкленка.
 
        2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
а) в местността „Двете реки“, подотдели 230 „ш1“, „щ1“ и „г2“ – 74 дка; в местността „“Дерен кория“, подотдели  230 „а1“, „з1“ и „м1“- 29 дка, стоящи от населеното място на 0,50 км (с. Паничери);

б) в местността „Йонкова страна”, подотдели 229 „н” и „р” – 12 дка,   стоящ от населеното място на 1,00 км (с. Мътеница);

във местност "Долу реката” , подотдел 384 „-1” – 12 дка, стоящ от населеното място на 0,5 км (с. Черничево);

в) в местност "Ливадско дере", подотдел 277 „в” – 6 дка, стоящ от населеното място на 0,50 км (гр. Хисар);  
        3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земедел­ската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. 
 
        4. Препаратите са закупени от ДГС Хисар и са разрешени за употреба с Разрешение № 01143-1/21.10.2011 г. и Заповед № РД11-787/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
 
        5. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки,
намираща се в подотдел 229 „н“, „р“, 230 „а1“, „з1“ „м1“, „ш1“, „щ1“ , „г2“,  384 „-1” и 277 „в”.
 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече