20 май 2024, 17:31
Национална служба за съвети в земеделието с поредно информационно събитие на 28.05.2024 г. от 10:00 ч. в гр. Хисаря

Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредно информационно събитие за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г. 

Информационните събития се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

         За целта на 28.05.2024 г., в гр. Хисаря от 10:00 часа експертите от Мобилен общински офис Карлово организират в Общинска заседателна зала (ул.„ Генерал Гурко“ №14), информационно събитие, на което заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от Стратегическия план през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

              Акцент на информационното събитие са следните теми:

-  „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

-  „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

-  Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г.

-  Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.;

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност. 

Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.

ПРОГРАМА:

09.30 – 10:00 ч.
Регистрация на участниците 
10.00– 11.00 ч.
Интервенция II.Д.2 „ Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.,

Лектори: експерти от НССЗ
11.00 – 11.15 ч.
Почивка – Кафе пауза
11.15 – 12.15 ч.
 Интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., 

Лектори: експерти от НССЗ 
12.15 – 12.45 ч.
Обяд
12.45 – 13.30 ч.
Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.

Лектори: експерти от НССЗ
13.30 – 14.30 ч.
Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6. „ Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020г.

Лектори: експерти от НССЗ
14.30 – 15.30 ч.
Дискусия и закриване на семинара
 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече