04 окт 2022, 10:53
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-
0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа
+ Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В
изпълнение на Дейност Патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа + в община
Хисаря ”, обявява прием на документи за  Социален работник.

 

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Патронажна
грижа + в община Хисаря“ подават Заявление №1 в община Хисаря от 04.10.2022г. до
06.10.2022г. включително от 08.00ч. до 17,00ч.
За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180
Необходими документи за кандидатстване за :

  • Заявление (Приложение №1)
  • Документ за самоличност(копие)
  • Автобиография
  • Документ образование(копие)
  • Декларация по образец
  • Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)


С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе интервю на
07.10.2022г.; 10,00ч; Залата на общината.


С одобреният кандидат Кметът на общината сключва срочен трудов договор 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече
11
ное
Card image cap
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.

Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР

Повече