19 дек 2023, 16:38
Общински съвет Хисаря прие промени в наредбите за местни данъци и такси

Община  Хисаря ще изтегли  краткосрочен общински дълг от „Фонд Флаг“ ЕАД в размер на 1 278 811 лева, от които 354 669 лева са за погасяване на финансова корекция от 5%, наложена от Управляващия орган на ОПРРР 2014-2020 по проекта „Античният град Диоклецианопол – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“. Останалата сума е за съфинансирането на проекта. Срокът за погасяване е 12 месеца. Това решение взеха общинските съветници на провелата се последна за годината сесия на Общински съвет Хисаря. 

След дебат съветниците приеха измененията и допълненията в наредбите за определянето размера на местните данъци и такси и План - сметка за приходите и разходите  за такса битови отпадъци през 2024 година за Община Хисаря.  Във връзка с отменената поради незаконосъобразност, с Решение от 8.11.2023 година от Върховен административен съд наредба, бе прието решение за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти. Данъкът става еднакъв за всички населени места и е в размер на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Такава е била ставката през 2021 година. Промяната в План –сметката  за такса битови отпадъци e с минимално увеличение, налагащо се поради нуждата от закупуване на нови контейнери за населените места и увеличаването на минималната работна заплата от януари 2024 година. Подкрепа за това решение изказаха кметовете на селата и граждани, като потвърдиха, че сметосъбирането и сметоизвозването са били най-големите проблеми в общината.

С решение бе отпуснат и безлихвен заем  от 30 000 лева на Медицински център – Хисар  за ремонт на покрива на сградата, в която се намира здравното заведение.

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече