13 яну 2023, 02:58
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – ЯЗОВИР „АЛМАЛЪКА“

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, Община Хисаря информира населението за открита процедура за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Алмалъка“, представляващ ПИ с идентификатор 49624.37.161 с начин на трайно ползване (НТП) – язовир, вид собственост - „частна обществени организации“, с цел на ползване – „аквакултури и свързаните с тях дейности“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мътеница, общ. Хисаря, обл. Пловдив. 

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок от 12.01.2023 г. до 25.01.2023 г. включително до БД „ИБР” на адрес гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, ПК 307.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
14
дек
Card image cap
Обява за изготвени споразумения с НТП - пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. на територията на община Хисаря за следните землища: с. Паничери; с. Старосел и гр.Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения за ползване с НТП - пасиша, мери и ливади за

Повече
05
яну
Card image cap
Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря.

Обобщена информация на характеристиките, посочени в чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по

Повече