10 май 2024, 15:07
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ  ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ

На 21.05.2024 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Хисаря, чрез поемане на дългосрочен дълг от Фонд ФЛАГ ЕАД  да реализира инвестиционен проект: „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря”.
     Инвестиционният проект ще се реализира чрез Финансиране на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост,  Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, чрез Изпълнителна агенция „Програма за образование“, изпълняваща функциите на Структурата за наблюдение и докладване за инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Компонент 1„Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост)

Параметри на дълга:
1. Максимален размер на дългосрочен дълг - до 1 400 000 лева. / един милион и четиристотин хиляди/
2. Валута на дълга – лева.
3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от фонд ФЛАГ.
4. Срок на погасяване – до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване
5. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ съгласно Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост  № BG-RRP-1.007-0190 , и/или от собствени бюджетни средства. 
6. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083% 7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.
8. Начин на обезпечение на кредита:
•    Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Община Хисаря по Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG-RRP-1.007-0190, сключен между Община Хисаря и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за изпълнение на проект: „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“, по Процедура № BG-RRP-1.007-Модернизация на образователна среда, постъпващи по банковата сметка на Община Хисаря, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 
•    Учредяване на залог върху съвкупността от настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Хисаря, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Кметът на Община Хисаря Ива Вълчева кани гражданите на община Хисаря, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на държавни и обществени организации,  обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече