10 май 2024, 08:59
ПОКАНА за участие в процедура за избор на членове на Съвет на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съгласно процедурата, кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титуляря в Съвета. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Община Хисаря стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години.

По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Хисаря, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.

Община Хисаря отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва:

А. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

Г. индивидуални кандидатури.

 

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:

активност;
креативност;
толерантност;
ангажираност към обща кауза;
умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
ориентираност към резултати;
организаторски умения;
доказани умения да работи, мотивира и обединява децата на областта;
умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
възможност за пътуване без придружител.


Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:

детето да е получило международна закрила;
детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на съвета.
Ролята на детето е представителна. Всяко дете кандидатства по местоживеене и посочва настоящ адрес на територията на община Хисаря.

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Всяко дете, кандидатстващо по направления:

A. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Б. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

B. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

Г. индивидуални кандидатури;

Представя и решение на организацията (протокол или друг официален документ), от който е видно, че детето е официално номинирано.

Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Хисаря в срок от 9 до 24 май 2024 г., всеки работен ден от 08:00 часа до 17:30 часа, в сградата на Общинска администрация - Хисаря, бул. „Ген. ГУрко“ №14, или на официалната електронна поща на Община Хисаря [email protected]

Иинформация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на официална интернет-страница на Община Хисаря hisarya.bg  в придружаващите документи:


Процедура за избор на членове на Съвета
Формуляр за кандидатстване
Мотивационно писмо
Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече