09 мар 2024, 11:22
Представяне на Концепциите за интегрирано териториално развитие

Публична консултация с обществеността на Община Хисаря за преминалите административно съответствие и допустимост Концепции за интегрирано териториално развитие ще се проведе на  21.03.2024 г. от 10:00 ч., в залата в община Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ 14. В рамките на обсъждането ще бъдат презентирани и двете концепции, в които Община Хисаря участва. Това са  "По пътя на Античността" - Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“ и „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“.

КИТИ "По пътя на Античността" е насочена към създаването на интегриран териториален туристически маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на ЮЦР и ЮИР и е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ „Хр.Смирненски“-Хисаря и ПГОХ „Р. Княгиня “ – Ст. Загора. Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на общините Пловдив, Ст. Загора и Хисаря.

Концепцията за „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“ има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал за активизиране на икономическата активност и устойчивото интегрирано развитие на съседни общини в 2 региона за планиране чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Карлово, Троян, Хисаря и Брезово и заинтересовани страни от частния и гражданския сектор. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в сектора на неформалното образование.

Линк към резюме и презентация на концепцията  „По пътя на Античността“ - Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион“ https://www.eufunds.bg/bg/node/14963

Линк към резюме и презентация на концепцията „Насърчаване на икономическата активност и устойчивото развитие на региона на Средна Гора и Средна Стара планина“: https://www.eufunds.bg/bg/node/14962

 

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече