05 сеп 2022, 22:38
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”.

Основната цел на проект “Детски усмивки” в обхвата на изпълнението на проектните дейности е да бъдат подкрепени за социално включване 10 деца и техните родители от маргинализираните групи в Детска градина „Чайка“, с.Старосел, включително и роми, да постигнат професионална реализация и повишат качеството си на живот.

По проект „Детски усмивки“ в Детска градина „Чайка“, с.Старосел се реализират следните клубни дейности за периода 14.06.2021г.-14.06.2023г.:

Клуб „Фолклорна въртележка” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

Клуб “Спорт и туризъм” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска;

Клуб “Лудории за умници” с ръководител г-жа Павлина Йончева;

През лятото за децата на Детска градина „Чайка“, с.Старосел се провежда Лятна академия под мотото “Светът около нас, реален и фантазен” с ръководител г-жа Нина Ранова-Богунска.

През месец юни 2021г. в партньорство с Община Хисаря всички учебни заведения, реализират проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура на МИГ Хисаря -“Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря”, сред които:

Проект „Деца играят, пеят и танцуват“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0007-С01, „Деца играят, пеят и танцуват“ с бенефициент СУ „Христо Смирненски“;

Проект „Светът е чудесен с децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0005-С01 с бенефициент ОУ „Климент Охридски“;

Проект „Мечтите, надеждите и вярата са за доброто на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0006-С01 с бенефициент ОУ „Васил Левски“;

Проект „Децата са ключа на живота“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0008-С01 с бенефициент ОбУ „Христо Ботев“, с.Красново,

Проект „Дайте обич за света на децата“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0001-С01 с бенефициент ОУ „Христо Ботев“, с.Паничери.

Проект „Децата правят света красив с песни и танци“, Договор №BG05M2OP001-3.015-0002-C02 с бенефициент ДГ „Слънце“, с.Паничери;

Проект „Светът е по-прекрасен, защото има детски песни и смях”, Договор № BG05M2OP001-3.015-0003-C01 с бенефициент ДГ „Пинокио“, гр.Хисаря.

Проект „Светът е детска усмивка и радост“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0004-C01 с бенефициент ДГ „Дъга“, гр.Хисаря;

Проект „С обич и любов към децата ни“, Договор № BG05M2OP001-3.015-0009-C01 с бенефициент ДГ „Мечо пух“, гр.Хисаря, реализиран в партньорство с ДГ „Пинокио“ и ДГ „Дъга“, гр.Хисаря.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
11
ное
Card image cap
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.

Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР

Повече