09 мар 2023, 13:47
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО

ПОКАНА

 

В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги  чл. 42, ал. 3, т. 2 във връзка с публикуваните на сайта на община Хисаря Анализ на потребностите от социални услуги  и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет,

            Кметът на Община Хисаря, отправя покана за публично обсъждане на Предложението на община Хисаря за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Публичното обсъждане ще се проведе на 14. 03. 2023 г.  от  14. 00 часа в залата на Община Хисаря в град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече