28 фев 2023, 13:53
РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НЧ "Иван Вазов- 1904г." ГРАД ХИСАРЯ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1904” – ГР. ХИСАРЯ

бул. „Гурко” № 23, e-mail:vazovhisar@abv.bg

 

 

ПОКАНА

 

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.“, гр. Хисаря уведомява всички свои членове, че на основание чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ и чл. 15, ал. 1 от Устава на читалището.

 

Читалищното настоятелство на НЧ „Иван Вазов – 1904г.” свиква:

 

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 

на 22. 03. 2023г. /сряда/ от 17.00 ч. 

в малката зала на читалището

(над главния вход)  

при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

1.     Информация за новоприети членове на читалище „Иван Вазов – 1904г.”.

2.     Отчетен доклад за дейността на читалището за 2022г.

3.     Годишен Финансов Отчет за 2022г.

4.     Представяне Проект за бюджет за 2023г.

5.     Актуализиране размера на членския внос.

                     

Поканите ще бъдат връчени лично срещу подпис или изпратени по пощата.

Забележка: При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на читалището, на основание на чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ.

                                                                    

ОТ  ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

27.02.2023г.

гр. Хисаря

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече