09 юни 2023, 00:14
Ще проведе наземно химично третиране на тополови култури!

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомително писмо с вх. № 48-00-134 / 05.06.2023 г.

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че 

- от 06.06.2023 г. до 09.06.2023 г. от 06:30 до 10:00 часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химично третиране на тополови култури. Подлежащите  на третиране терени са както следва:

а) местността „Двете реки“, подотдел 230 „ш1“, „ш2“ и „г2“ – 74 дка, стоящ от населеното място на 0,50 км (с. Паничери);

б) местността „Йонкова страна“, подотдел 229 „н“ и „р“ – 12 дка, стоящ от населеното място на 1,00  км (с. Мътеница);

в) местността „Кавака“, подотдел 386 „д“ – 34 дка, стоящ от населеното място на 3, 5 км (с. Паничери);

г) местността „Долу реката“, подотдел 384 „-1“ – 12 дка, стоящ от населеното място на 0, 5 км (с. Черничево);

д) местността „Ливадско дере“, подотдел 277 „в“ – 6 дка, стоящ от населеното място на 0, 50 км (гр. Хисаря).

Обработката на площите ще се извърши с препарат :

Моспилан – инсектицид, категория отровност ІІІ, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,25 г/дка;

Третирането се извършва срещу вредител тополов цигарджия.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече