09 мар 2023, 17:07
Стартира проекта „Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pilars for Art Way development!“

 

Стартира проекта „Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pilars for Art Way development!“.

 

Сдружение “Арт Уей” започва работа по проект “Gamification, video games and collaborative tools for teamwork, 3 pillars for Art Way development!“, финансиран по програмата Еразъм+. Той е с продължителност 18 месеца и цели да се установят ефективни организационни комуникационни стратегии за демократизиране на процесите на обучение и иновациите на сдружението. Освен това сдружението иска да насърчи благосъстоянието на общността, чрез интегрирането на редовни спортни практики и физическа активност, които помагат за развитието на социални умения у младите хора и улесняват активното им участие в собственото им обучение и образователни процеси.

 

Фокусът на проекта са две обучителни мобилности за 7 души, които ще пътуват до Испания за участие в два обучителни курса.

 

Между 23-ти и 29-ти април в Уелва, Испания, ще се проведе първия обучителен курс по проекта, чиято основна тема ще бъде ползата от физическите и спортни дейности в образователната среда, като двигател на благосъстоянието и напречното проектиране на добри практики във формалното образование.

 

Включеният в двата курса персонал на сдружение „Арт Уей“ ще получи двойна сертификация, тази, предоставена от хостинг организацията INERCIA DIGITAL SL, покрита от три международни стандарта за качество, както и „Europass“ сертификат за мобилност.

 

След обучителния модул в Испания, в град Хисаря и други населени места ще се направи представяне на резултатите и ще се проведе семинар-уоркшоп по темата на проекта.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече