28 дек 2023, 16:06
Водоснабдяването на с. Кръстевич – сред приоритетните проекти за 2024 година

Водоснабдяването на село Кръстевич ще е изцяло финансирано от Бюджет 2024 година, чрез Инвестиционна програма за общински проекти. „Проектите, с които община Хисаря участва за държавно финансиране са за изграждане на нов сондажен кладенец и възстановяване на  питейния водопровод, както и подмяна на водопроводните клонове. Общата сума е над 5 000 000 лева и е изцяло финансирана от държавния бюджет. Община Хисаря бе сред първите, които представиха пред Министерство на финансите проекти за финансиране от фонда, гарантиран за общините в бюджета за 2024 г. Тази програма дава възможност за осъществяване на проекти, които не са допустими за финансиране по програми и механизми на ЕС, по международни програми и договори или национални програми. Това е и шанс за развитието на Кръстевич.“, заяви Ива Вълчева. Според кмета на община Хисаря готовността за реализиране на проектите е  в напреднала фаза - общината има разрешително от Басейнова дирекция за водохващането, приключила е и процедурата по учредяване на санитарно-охранителна зона. Основното трасе на водопровода е с дължина 708 метра, а отклоненията към страничните улици 412 метра. Ще бъдат подменени и сградни отклонения с обща дължина 679 метра. „Целта ни е двата водопровода, по едни и същи улици да се положат едновременно и да се възстановят съществуващите настилки, а  двата проекта да се осъществят през 2024 и 2025 година.“, сподели още Вълчева.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече