Административна комисия

Административна комисия

 

Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона  и социална защита – труд и осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. Молби, жалби и предложения на гражданите.

ПредседателДаниела Пирянкова

Членове:

Виделина Попова

Гатьо Султанов

Васил Пендев

Пенчо Шапков