Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво


Договор № BG05SFPR002-2.002-0030-С01 финансиран от Европейския социален фонд +

чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027Община Хисаря, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес  в 30-дневен срок, Община Хисаря предоставя на вниманието на гражданите за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социалните услуги на общинско и областно ниво.

Становища, предложения, препоръки и др. по представения Анализ и Предложение за планирането на социалните услуги, могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Хисаря на адрес: гр. Хисаря , бул. „Генерал Гурко“ № 14  или на email:  [email protected].