Банкова сметка за местни приходи

ОБЩИНА ХИСАРЯ

IBAN: BG49 CECB 9790 84C8 1052 00
BIC: CECBBGSF
БАНКА: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 

 

 

 

     

Кодове за вид плащане за сметки 7311
 
  Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
  Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
  Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
  Данък върху наследствата 44 22 00
  Данък върху превозните средства 44 23 00
  Такси за битови отпадъци 44 24 00
  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
  Туристически данък 44 28 00
  Други данъци 44 34 00
  Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
  Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
  Приходи от наеми на имущество 44 41 00
  Приходи от наеми на земя 44 42 00
  Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
  Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
  Дивидент 44 48 00
  Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
  Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
  Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
  Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
  Приходи от продажби на земя 44 56 00
  Приходи от концесии 44 57 00
  Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
  Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
  Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 44 65 00
  Други неданъчни приходи 44 70 00
  Такси за технически услуги 44 80 01
  Такси за ползване на детски градини 44 80 02
  Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
  Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
  Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
  Такси за административни услуги 44 80 07
  Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
  Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
  Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
  Такси за гробни места 44 80 11
  Такси за притежаване на куче 44 80 13
  Други общински такси 44 80 90
  Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81