ЧОСР

"Чистота, озеленяване, строителство и ремонт " /ЧОСР/ е общинско предприятие към Община Хисаря.

Началник - Нено Костов 

Общинско предприятие "Чистота,озеленяване,строителство и ремонти" има за предмет следните дейности:
- събиране на битови и зелени отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения ;
- почистване на отпадъци изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;
- стопанисване на съдовете общинска собственост за съхраняване на битовите отпадъци, вкл. поддръжка, ремонти,
- озеленяване и поддържане на зелените площи, градини и паркове;
- услуги по денонощно зимно поддържане на територията на град Хисаря, включващи зимно дежурство и ефективна работа при зимни  условия;
- поддържане на улично осветление на територията на Община Хисаря;
- текущ ремонт на общинска собственост;
- изпълнение на дейностите по организация и контрол на дейността по паркиране на МПС в „Синя зона“ – собственост на Община Хисаря.
- организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари за  селскостопански и промишлени стоки на територията на Община Хисаря;
- други дейности, свързани с поддържане на чистотата и на инфраструктурата на територията на Община Хисаря и териториите за обществено ползване.
Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Хисаря или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост и  Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.
Адресът на управление на Предприятието е гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев“ № 9.

Тел. 0337/6 2475
email: [email protected]