13 апр 2023, 10:13
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

Постоянната  Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общински съвет „Хисаря” утвърждава образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.З от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както следва:


1.Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ:
Приложение № 1 – за кмет на община, председател на общински съвет и общински съветници;

2.Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ:
Приложение № 2- за кмет на община, председател на общински съвет и общински съветници;

3.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение № 3 – за  кметове на кметства ;

4.Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.5 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение № 4 – за  кметове на кметства ;

5.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение №5- за представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл.6, ал. 1;

6.Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение №6- за представителите на общината в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл.6, ал.1;

7.Декларация по чл.35, ал.1, т.1 и § 2, ал.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение №7- за управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения;

8. Декларация по чл.35, ал.1, т.З и § 2, ал.1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ:
Приложение №8- за управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия и ръководителите на техните териториални поделения;

9.Декларация по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал.1, т.46 от ЗПКОНПИ:
Приложение № 9 – за управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от общинския бюджет;

10.Декларация по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.46 от ЗПКОНПИ:
Приложение № 10 – за управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от общинския бюджет.