ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ


 

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Хисаря се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уеб сайт на адрес: https://www.hisarya.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

·    EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. СТАТУС НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. НЕДОСТЪПНО СЪДЪРЖАНИЕ (АКО Е ИЗБРАНА ВЪЗМОЖНОСТ 2 ИЛИ 3 ОТ Т. I.)

 

 

 

Описание и посочване на несъответствието: Възможности за избор:
Жестомимичен език (Предварително записан): Интерпретацията на езика на знаците е осигурена за цялото предварително записано аудио съдържание в синхронизирани носители Изискване 1.2.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие
Всеки видеоклип с аудио съдържание е прикрепен към новина с текст.
РАЗШИРЕНО АУДИО ОПИСАНИЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНО) Изискване 1.2.7 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Разширено аудио представяне (добавяне в аудиото на обяснения на това, което се вижда) например по време на интервю лицето показва графика, слушателят няма как да види графиката, така че е необходимо да се добави алтернативно описание на това, което се „вижда“ но не се „чува“ Не е осигурен
АЛТЕРНАТИВА НА МЕДИИТЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ) Изискване 1.2.8 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурен
Текстово представяне на аудио предаване на живо Изискване 1.2.9 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване
Осигурен е механизъм за установяване значението на специфични дефиниции на думи или фрази Изискване 3.1.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не е осигурен
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Изискване 3.1.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не е осигурен
Алтернативно представяне на записаните аудио материали Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи само на аудио материали
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо
Контрастно съотношение Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.
Да не се представя текст във вид на изображение. Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.
Регулируеми времеви интервали Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 
Неприложимо
Не се използват времеви интервали.
Активиране посредством движение Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Липса на модул, който да се активира при движение.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 27.04.2022 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 07.08.2023 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 25.10.2022 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: 1. Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение
2. Оценка, извършена от трета страна

 


 

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Хисаря се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уеб сайт на адрес: https://www.hisarya.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

·    EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. СТАТУС НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. НЕДОСТЪПНО СЪДЪРЖАНИЕ (АКО Е ИЗБРАНА ВЪЗМОЖНОСТ 2 ИЛИ 3 ОТ Т. I.)

 

 

 

 

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

e-mail: [email protected]

Община Хисаря, гр. Хисаря, бул. Гурко 14


 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://hisarya.bg/contacts

 

 

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г. от ЗЕУ, сигнали и жалби за нередности се подават на email: [email protected] или на хартиен носител в центъра за административно обслужване на адрес гр. Хисаря, бул. Гурко 14.

Сигналите се разглеждат в срок до 30 дни, като се дава мотивиран отговор, който съдържа подробно описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпност или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

 

 

Данни за контакт с длъжностни лица, отговарящи за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

·    на електронен адрес: [email protected], с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

·    чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

·    чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000


 


 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Хисаря се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност до уебсайта си, като работи активно за отстраняването на констатираните несъответствия в изискванията за достъпност и да осигури постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. В тази си дейност Община Хисаря се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Община Хисаря се ръководи от основната цел на интернет страницата си - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

·    предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

·    предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Хисаря;

·    осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

·    дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

·    осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Хисаря се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.