ДНЕВЕН РЕД НА АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 29.05.2024г (сряда) от 17:00ч.

Уважаеми колеги,

На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Административна комисия, на 29.05.2024г (сряда) от 17:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно предстоящото редовно заседание на Общинския съвет – гр.Хисаря, при следния дневен ред:

 

1.      Проект относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация /приет с Решение 32, Протокол 4 от 23.01.2024 г. От ОбС Хисаря.
Докладва: Гатьо Султанов – председател на Общински съвет

 

 

С уважение,

Цветелина Дурданова

Председател на Административна комисия