ДНЕВЕН РЕД НА Постоянната Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, Опазване на околната среда: , на 28.05.2024г (вторник) от 17,30 ч.

Уважаеми колеги,

На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на  Постоянната Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, Опазване на околната среда: , на 28.05.2024г (вторник) от 17,30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно  дневния ред за предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, при следния дневен ред:

 

1. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-232/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – План-схема и Парцеларни планове за външно електрозахранване, външно водоснабдяване и канализация за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягащи ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

2. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-231/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – Парцеларен план за нова улица (продължение на улица „Юрий Гагарин“ от о.т. 302) за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягаща ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

3. Докладна записка, относно: Заявление вх. № 26-00-403/07.05.2024 г. от ХИСАР РЕЗИДЕНС ООД чрез Управителя Георги Камбурски, за допускане на изработване на ПУП-Парцеларен план за обслужващ път и алея за обслужване на УПИ I-81.557, жилищно строителство, УПИ III-81.150, жилищно строителство, УПИ ІV-81.149, жилищно строителство, УПИ II-81.558- жилищно строителство, ПИ 77270.2.936, ПИ 77270.81.127, ПИ 77270.101 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

9. Докладна записка, относно: Отмяна на Решение № 67 от редовно заседание на Общински съвет Хисар, Пловдивска област, прието с Протокол № 6/29.02.2024г. и даване на съгласие за Сключване на договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ЕИК 206149191 по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

С уважение,/п/

Ненко Костов

Председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда