Дневен ред за заседание 6 на общински съвет Хисаря за заседание 7 / 28.03.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1, т. 1 , във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на  редовно заседание на 28.03.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за 

          

ДНЕВЕН   РЕД :

1. Докладна записка, относно: Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2025 - 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Приемане на отчет за дейността по развитието на социалните услуги в община Хисаря през 2023 г.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Приемане на Годишен отчетен Доклад за 2023 г. за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027 г.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Информация за състоянието на общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост -  публична и частна в общината. Дружества и консорциум с общинско участие.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

5. Докладна записка относно: Учредяване на право на прокарване на трасе на водопровод Ф63 PVC за водозахващане, във връзка със заявление от ЗП „Стилиян Веселинов Желев“, ЕИК 180698778.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

6. Доклдна записка, относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря и разпореждане с общинската собственост за 2024 г./за гр.Хисаря/
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

7. Доклдна записка, относно: Актуализация на Годишната програма. на община Хисаря и разпореждане с общинската собственост за 2024 г. /за с.Красново/..
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 26-00-1173/07.12.2023 г. от „СИ КОМФОРТ“ ЕООД, ЕИК 160062858, представлявано от Виолета Кънчева – Управител, за одобряване на проект на ПУП-План схема за трасе на минерален водопровод PE-HD Ф50 от КЕИ „Свежест (Инджес)“ находище Хисаря до съществуващ резервоар 100 м3 в УПИ II-950, кв. 26а по плана на гр. Хисаря, за захранване на „Комплексна сграда Хотелски комплекс „СИ КОМФОРТ“ в УПИ IV-956, кв. 108 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря, съобщен без възражения.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 26-00-1159/06.12.2023 г. от  „АСПИ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 203488489 с Управител Петър Спасов Илиев за одобряване на ПУП-План схема на трасе на Водопровод за минерална вода GFR PPR Ø75 от 77270.504.1114 до ПИ 77270.504.1151 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

10. Докладна записка относно: Одобряване на Задание и Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Хисаря (ОУПО) за 2024 г.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Р-13/07.02.2024 г. от Радослав Иванов Даргов чрез пълномощник Добромир Желев с пълномощно рег. № 29/11.01.2023 г. при нотариус рег. № 089 на Нотариална камара с район на действие РС Стара Загора, за разрешаване изработване на проект на ПУП – Парцеларни планове за електрозахранване, водоснабдяване и канализация, и транспортно-комуникационна схема за захранване на ПИ 77270.2.165, м. “З-ще гр. Хисаря” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който е отреден УПИ I-2.165 обществено обслужваща, складова дейност и ФЕЦ.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-18/23.02.2024 г. от „Дивамин Солар“ ООД с Управител Теодор Лалов чрез пълномощник Станка В. Ахчиева с пълномощно рег. № 5462/29.03.2022 г. при нотариус рег. № 784 на Нотариална камара с район на действие РС София, за разрешаване изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на проектен електропровод за захранване на ПИ 77270.1.801, м. “З-ще гр. Хисаря” по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

13.Докладна записка, относно : Заявление вх. № 94-00-А-51/26.02.2024 г. Атанас Стоянов Стоилов за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 7 по кадастралния план на с. Мътеница, Община Хисаря, за който е отреден УПИ Х-12 в кв. 1а по регулационния план на с. Мътеница, Община Хисаря, област Пловдив
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

14.Докладна записка, относно: Предоставяне на временен безлихвен заем на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ“ЕИК 177074904.
Докладва: Таня Марковска - Зам. - кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Отчет за работата на комисията по предотвратяване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г.в община Хисаря.
Докладва: Таня Марковска - Зам. - кмет на община Хисаря и Председател на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

16. Докладна записка, относно: Учредяване право на строеж за пристройка с РЗП от 52 кв.м. и склад с РЗП от 12 кв.м.  към едноетажна жилищна сграда 77270.502.2864.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77270.502.2864 по КК на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив - частна общинска собственост, съгласно АОС № 1663/13.03.2024 г.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

17. Докладна записка, относно: Изменение на Решение № 820 Взето с Протокол № 48 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, обл. Пловдив, състояло се на 20.06.2023 год.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

18. Докладна записка, относно : Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

19. Докладна записка, относно : Заявление с вх. № 26-00-6/05.01.2024 г. от „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД с ЕИК: 204883756, с управител Цветелин Никифоров Цоневски, за одобряване на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 81030.16.31, м. „Ливадите“ по КККР на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

          

ПИТАНИЯ / РАЗНИ

 

 

С уважение,/п/

Гатьо Султанов,
Председател на ОбС