Дневен ред за заседанието на 18.07.2023 г. на Общински съвет Хисаря

        На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет Хисаря свиква общинските съветници на редовно заседание на 18.07.2023 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за ДНЕВЕН РЕД 

 

1.   Докладна записка относно: Отчет на бюджета на Община Хисаря за 2022 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г., отчет на инвестиционната програма на общината за 2022 г. и годишен отчет за състоянието на дълга на общината за 2022 г. - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 2. Докладна записка относно: Осигуряване на средства за отпечатване на книга за създаването и дейността на Туристическо дружество „Орела – 1935 г.“, гр. Хисаря -  Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Отпускане на средства под формата на безлихвен целеви заем за извършване на ремонтни дейности в сградата на „Медицински център I - Хисар“ЕООД, като подмяна на основната водозахранваща тръба, отстраняване на дървото, намиращо се във вътрешния двор на сградата и отпушване, почистване и профилактика на канализацията - Докладва д-р Христо Романов Кунчев – Временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център I Хисар“ ЕООД

4. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 91-00-276/29.05.2023 г. от „Велес България“ ООД, представлявано от Тодор Георгиев Станков чрез пълномощник Галина Христова Рачева с пълномощно рег. № 1795/20.03.2023 г., и Петър Ангелов Вълчев чрез пълномощник Галина Христова Рачева с пълномощно рег. № 1103/20.02.2023 г., за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-1486, Къща за гости и УПИ І-1487, 1496, 1497 Ваканционно селище в кв. 60 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, съответно ПИ 77270.503.1486 и ПИ 77270.503.191 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив -  Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 5. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 94-00-Т-154/01.06.2023 г. от Тинка Христова Ковачева, Николай Христов Михалски и Вълка Колева Михалска, за допускане на предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-456 в кв. 56 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня - ПИ 77270.503.1678 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив -  Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря   

 6. Докладна записка относно: Застраховане на имоти – Частна общинска собственост - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Отчет за разходваните средства за командировки на Кмета на Община Хисаря за второто тримесечие на 2023 г. (от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г.) - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 8. Докладна записка относно: Информация за приключване на учебната година 2022/2023 година, актуални проблеми и предложения за решаването им -  Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Заявление с вх. вх. № 08-00-60/30.03.2023 г. от  ОБЩИНА ХИСАРЯ чрез инж. Пенка Ганева – Кмет на Община Хисаря за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР за улица „Найден Стоянов“, с осови точки 105, 235, 96, 203 до осова точка 200, по регулационния план на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 10. Докладна записка относно: Приходи от извършени продажби, отдаване на концесия и под наем на общински имоти през първото полугодие на 2023 година - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

11. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година и Приемане и утвърждаване начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлен имот 69016.353.69 в землището на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

12. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 77270.503.19 по КККР на гр. Хисаря – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

13. Докладна записка относно: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в двуетажната масивна сграда (бивш Битов комбинат), застроена в УПИ IV-за площад, кв. 44 по КРП на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив - Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 94-00-С-103/23.03.2023 г. от „ЗП Стилиан Веселинов Желев“ ЕИК: 180698778, представлявано от Стилиан Веселинов Желев, за одобряване на ПУП-Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура за трасе на водопровод Ф63 PVC за водохващане започващо от язовир 48564.172.249 преминаващ по общински имоти с идентификатори 48564.172.247; 48564.172.63; 48564.70.21; 48564.171.152 и 48564.171.60, през частни имоти 48564.171.10; 48564.171.6; 48564.171.5 продължаващо по 48564.171.68 до достигане на проектен водоем разположен в северозападната част на ПИ 48564.70.21, м. „Новите лозя“ по КККР на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения - Докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря       

ПИТАНИЯ/РАЗНИ

 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет Хисаря