Дневен ред за заседанието на 19.09.2023 г. на Общински съвет Хисаря

       На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет Хисаря свиква общинските съветници на извънредно заседание на 19.09.2023 год. от 18.30 часа в малката зала на Народно читалище „Иван Вазов – 1904 г.“, гр. Хисаря, с предложение за Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1.   Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хисаря - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община Хисаря, считано от  01.01.2023 г. -  Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка относно: Определяне на основна месечна работна заплата на кмет на община Хисаря, считано от 01.01.2023 г. по предложение  на кмета на община Хисаря инж. П. Ганева - Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

4. Докладна записка относно: Актуализиция на индивидуалната работна заплата на служителите в ОП ОГС Хисаря за 2023 г. - Докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС - Хисаря

5. Докладна записка относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2024 г. на ОП ОГС Хисаря - Докладва:  инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС - Хисаря

6. Докладна записка относно: Информация за състоянието на околната среда около града и населените места на територията на община Хисаря - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 24.01.2023 г. до 29.08.2023 г. - Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря

8. Докладна записка относно: Отчет за работата на Постоянна комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда - Докладва: инж. Атанас Куковски - Председател на  ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда към Общински съвет Хисаря

9. Докладна записка относно: Отчет за работата на Постоянна комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси - Докладва: Пенчо Шапков - Председател на  ПК по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси към Общински  съвет Хисаря

10. Докладна записка относно: Отчет за работата на Постоянна комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика - Докладва: Ива Вълчева – Председател на ПК по Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика

11. Докладна записка относно: Отчет за работата на Административна комисия - Докладва: Даниела Пирянкова – Председател на Административна комисия

12. Докладна записка относно: Отчет за дейността на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД, гр. Хисаря за 2022 г. - Докладва: д-р Христо Романов Кунчев – Управител на „Медицински център – I – Хисар“ ЕООД, гр. Хисаря

13. Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-00-761/22.08.2023 г. от „ЕР ЮГ“ЕАД, подадено чрез „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД с Договор № 4600006115/21.09.2021 г. за упражняване на консултантска дейност, от Марио Шаранков със служабно пълномощно, за разрешаване на изработване на подробен устройствен план (ПУП) – План–схема и Парцеларен план за нов захранващ кабел НН от ТП-1 „Красновски бани“ до ново ЕТ ТЕПО  1Т/В+ТТ, монтирано на имотната граница на ПИ 39579.125.35 по КККР на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

14. Докладна записка относно: Заявление вх. № 94-00-Н-120/20.03.2023 г., допълнено със № 94-00-Н-291 от 30.06.2023 г. от Николай Кирилов Николов чрез пълномощник Галина Христова Рачева с пълномощно рег. № 3579/27.04.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-Парцеларни планове и специализирани план-схеми за външна кабелна линия, уличен водопровод и уличен канал за захранване на ПИ с идентификатор 77270.48.229 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

15. Докладна записка относно: Даване на принципно съгласие за започване на процедура за изменение на Общия устройствен план на община Хисаря - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

16. Докладна записка относно: Четиригодишно изпълнение на Мандатната програма на Кмета на община Хисаря за мандат 2019 – 2023 г. - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

17. Докладна записка относно: Сключване на предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху 16.61 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 77270.503.9501 по КККР на гр. Хисаря, общ. Хисаря - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

18. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година и даване на съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 77270.502.2558 по КККР на гр. Хисаря – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС -  Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

19. Докладна записка относно: Отдаване под наем на: Поземлен имот с идентификатор 77270.504.482, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив по КККР, одобрени със заповед № РД-18-218/24.11.2022 г. на ИД на АГКК, адрес на поземлени имот: гр. Хисаря, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, площ: 761 кв. м., за дейност - открит склад за строителни материали и съоръжения - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

20. Докладна записка относно: Вземане на решение за одобряване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти собственост на Община Хисаря и Пенка Христова Костадинова - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

21. Докладна записка относно: Сключване на предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху 259 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 77270.504.4052 по КККР на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

22. Докладна записка относно: Разглеждане на заявление с вх. № 26-00-815/13.09.2023 г. от „Вила Париж“ ЕООД, ЕИК 205942937, представлявано от управителя Стефка Павлова Недева, за допускане на изработване на ПУП-план схема за трасе на минерален водопровод PE-HD Ф25 от Сондаж № 4, находище „Хисаря“ до Семеен хотел „Вила Париж“ в УПИ I-947, кв. 108 по плана на Археологически резерват, гр. Хисаря, ПИ 77270.504.947 по КККР на гр. Хисаря - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

23. Докладна записка относно: Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

24. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в с. Старо Железаре, с. Паничери, с. Старосел и с. Красново - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 25. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Хисаря - Докладва:  Виделина Николова ПоповаОбщински съветник в Общински съвет Хисаря

ПИТАНИЯ/РАЗНИ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА:

1.   Докладна записка относно: Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Хисаря – докладва: Ива Вълчева - Председател на ПК "Образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика".

 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет Хисаря