Дневен ред за заседанието на 29.08.2023 г. на Общински съвет Хисаря

      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на Общински съвет Хисаря свиква общинските съветници на редовно заседание на 29.08.2023 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1.   Докладна записка относно: Заявление с вх. вх. № 94-00-И-85-(2)/20.07.2023 г. от Ирина Каменова Недева, за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 151, попадащ в кв. 7, кв. 8 и улица с осови точки 39-40-41а по плана на с. Красново, Красновски бани, Община Хисаря, Област Пловдив - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка относно: Заявление с вх. № 94-00-П-251/07.07.2023 г. от Пенка Христова Костадинова за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.503.1484 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който е отреден УПИ І-559, кв. 59 по регулационния план на гр. Хисаря, кв. Момина баня - Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 3. Докладна записка относно: Приемане на училищната мрежа и утвърждаване на паралелките под норматив и маломерните паралелки в училищата в Община Хисаря  за учебната 2023/2024 година - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

4. Докладна записка относно: Отчет на бюджета на Община Хисаря за 2022 г., отчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г., отчет на инвестиционната програма на общината за 2022 г. и годишен отчет за състоянието на дълга на общината за 2022 г. - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря   

5. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Хисаря за 2023 г. -  Докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

6. Докладна записка относно: Разглеждане на заявление с вх. № 26-00-687/24.07.2023 г. от „СИ КОМФОРТ“ ЕООД, ЕИК 160062858, представлявано от Виолета Кънчева – Управител, за допускане на изработване на ПУП-план схема за трасе на минерален водопровод PE-HD Ф50 от КЕИ „Свежест (Инджес)“находище Хисаря до съществуващ резервоар 100 м3 в УПИ II-950, кв. 26а по плана на гр. Хисаря, за захранване на „Комплексна сграда Хотелски комплекс „СИ КОМФОРТ“ в УПИ IV-956, кв. 108 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

7. Докладна записка относно: Разглеждане на заявление с вх. № 26-00-362(1)/20.07.2023 г. от от „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД с ЕИК: 204883756, с управител Цветелин Никифоров Цоневски, за допускане за изработване на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 81030.16.31, м. „Ливадите“ по КККР на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

8. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година-  Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

9. Докладна записка относно: Даване на съгласие община Хисаря да участва в процедура BG16FFPR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) - Докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря

 

ПИТАНИЯ/РАЗНИ

-         Възражение от Иванка Шапкова;

-         Жалба от Емил Чернев;

-       Докладна записка от д-р Христо Романов Кунчев –Управител на „Медицински център I Хисар“ ЕООД;

 

ИНЖ. НАЙДЕН ПАВЛОВ

Председател на Общински съвет Хисаря