Дневен ред за заседанието на ОбС на 27 Юни 2024 г.

Изх.№ 327

21.06.2024 г.

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1, т. 1 , във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на  редовно заседание на 27.06.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за           

 

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Докладна записка, относно: Информация за постъпилите жалби и сигнали в общината и работата по тяхното решаване.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка, относно: Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка, относно: Отчет за дейността в читалищата, намиращи се на територията на община Хисаря през 2023 г.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

4. Докладна записка, относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

5. Докладна записка, относно: Заявление вх. № 26-00-431/16.05.2024 г. от „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД с Управител Атанас Петров Тенев за разрешаване на изработване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 69016.129.18, м. „Брантии“ по КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

6. Докладна записка, относно :Одобряване на проект № ЕМ 150/05.05.2023г. на Община Хисаря в Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) за закупуване на електрическо превозно средство по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата(ИПК).
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

7. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 91-00-406(1)/23.01.2023 г., допълнено към № 91-00-406/16.09.2022 г. от Росица Василева Пашова, Антоанета Василева Кирчева и Драгомир Илинов Паунов за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5128 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

8. Докладна записка, относно: Издаване на Запис на заповед от община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0020-C01 по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „ Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа - с. Старосел , с. Кръстевич и с.Беловица, община Хисаря, област Пловдив ”, сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие”
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

9. Докладна записка, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на  общински терени, за монтиране на  зарядни колонки за електрически превозни средства (зарядна станция) ведно с обслужващите ги по две парко места за автомобили с електрически двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

10. Докладна записка, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.
Докладва: Нина Севова – Секретар на община Хисаря

11. Докладна записка, относно: Предложение за отмяна на Решение № 100 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 8/25.04.2024 год.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

12. Докладна записка, относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Ново Железаре.
Докладва: Гатьо Султанов – Председател на ОбС Хисаря

          

С уважение,
Гатьо Султанов,
Председател на ОбС

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладната записка по т.12 ще Ви бъде предоставена допълнително. Изчакваме официално писмо с Решението на ОИК – ХИСАРЯ.