Допускане на предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-210, кв. 8 по плана на с. Старосел, Община Хисаря

Изх № 91-00-384/21.07.2023 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 13, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 108, взето с Протокол № 20/13.07.06.2023 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 91-00-331/05.07.2023 г. от Никола Петков Кичуков чрез пълномощник Мария  Попова с пълномощно рег. № 280/29.05.2023 г. и Анелия Йорданова Витанова за допускане на предложение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-210, кв. 8 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-627/21.07.2023 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-210, кв. 8 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-210 и образува два нови урегулирани поземлени имота - УПИ VІ-209, жилищно строителство и УПИ VІІ-210, жилищно строителство, съгласно линии, зачерквания, надписи и щрихи в зелен цвят за дворищната регулация, променя уличната регулация към улица с осови точки 35-345 по имотните граници на ПИ 209 и 210 съгласно линии, зачерквания и щрихи в кафяв цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червен цвят, котировки в черен цвят, надписи в син цвят на матрицата за застрояване в приложената скица-предложение, в съответствие с показателите на ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. 

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря