25 окт 2022, 21:58
Функции и правомощия на съвета

Функции на Общинския съвет:

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на общината при условия и ред, определен от Изборния кодекс. Общинският съвет на Хисаря се състои от избраните 17общински съветници.
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. Устройството и развитието на територията на общината;

3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно, средно

4. Науката;

5. Младежта и младежките дейности;

6. Здравеопазването

7. Културата – читалища, библиотеки, музеи и др.;

8. Благоустрояването и комуналните дейности;

9. Социалните услуги;

10.Опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. Опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;

12. Международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;

13. Проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;

14. Проблеми на религиозните общности.
Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи.

 

 

Правомощия на Общинският съвет:

1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;

2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на Кмета на общината;

3. Избира и освобождава Председателя на Общинския съвет;

4. Определя размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. Приема и изменя годишния бюджет на Общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;

6. Определя размера на местните данъци и такси;

7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;

8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представители на Общината в тях;

9. Приема решения за ползване на банкови кредити и за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;

10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;

13. Приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Общината в тях;

14. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;

15. Приема решения за произвеждане на референдуми, общи събрания и подписка по смисъла на Закона за допитване до народа, по въпроси от обществена значимост;

16.Одобрява символ и печат на Общината;

17. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

18. Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Община Хисаря, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;

19. Може да отмени актове на кмета, извършени в нарушение на неговите решения.
Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по – малко от шест пъти годишно. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общинския съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на       Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател.