ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ХИСАРЯ ПРЕЗ 2023 г.

Приет с Решение № 678, взето с Протокол № 41 на заседание на Общински съвет гр. Хисаря, състояло се на 13.12.2022 г.