ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2024 ГОДИНА

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Хисаря за 2024 г. е съобразена с Програма за развитие на туризма, част от Плана за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027, Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и е естествено продължение на програмата за 2023 г. Политиката на Община Хисаря за развитието на туризма е на базата на Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с постъпленията от туристически данък на туристически обекти на територията на Общината, като систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

Община Хисаря, чрез своята програма, в сътрудничество с туристическия бранш, ще фокусира своите усилия към провеждането на активна и целенасочена политика към повишаване на туристопотока в Общината.

Дейностите по програмата са финансово гарантирани в съответствие с постъпленията от туристически данък от местата за настаняване на територията на Общината, като план - сметка за набирането на средства за развитието на туризма в Община Хисаря и тяхното разходване за 2024 г. е неразделна част от Годишната програма.

Планираните дейности могат да търпят актуализации съобразно динамиката.

 

II. ЦЕЛИ

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Хисаря са:

1.       Постигане на устойчиво развитие на туризма в Община Хисаря и превръщането й в устойчива и конкурентна туристическа дестинация със съхранена културна идентичност чрез функционално използване на природните и културните дадености на района.
2.       Подобряване на маркетинговите комуникации и дейности за устойчив растеж.
3.       Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на общината чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, обогатяване на културния живот в общината, поддържане на туристическите обекти, подобряване експонирането на културно – историческото наследство.
4.       Насърчаване координирането на политиката и сътрудничество между местната власт, частния сектор и неправителствените организации. Провеждане на ефективен маркетинг и информационен обмен.
5.       Институционално развитие и партньорство със заинтересованите страни.

 

III.  ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за развитие на туризма в Хисаря през 2024 г. предвижда следните основни дейности, съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

Приоритет 1 - Изграждане и поддържане на инфраструктурата обслужваща туризма, поддържане на местнитепътища до туристическите обекти, включващ следните мероприятия:

1.       Поддържане на парковата инфраструктура;
2.       Изработка на информационни табели на туристическите обекти в Хисаря;
3.       Поддържане и реставрация на археологически обекти в туристически резерват Хисаря;
4.       Парково обзавеждане;
5.       Коледна украса;

Приоритет 2 - Разработване, поддръжка и оптимизация на туристически сайт и канали в социалните мрежи, подпомагане и организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, реклама на туристическия продукт на общината, поддържане на туристически обекти - общински собственост или с предоставено право за ползване на общината, включващ следните мероприятия:

1. Поддръжка и оптимизация на туристически сайт, канали в социалните мрежи:
•         Поддръжка на туристическия информационен сайт на Община Хисаря;
2.       Подпомагане и организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма:
•         Подпомагане провеждането на Балкански шампионат по фолклор "Евро - фолк - Жива вода" /01-05 юни 2024 г./;
•         Подпомагане провеждането на Национален конкурс за нова българска песен "Мелодията на водата";
•         Празници на град Хисаря;
3.       За реклама на туристическия продукт на Общината
•         Участие на туристически борси и изложения;
•         Брандиране на билбордове;
•         Изготвяне на стратегия за развитиета на туризма;
•         Изработка на туристическо лого
•         Отпечатване на дипляни и други рекламни материали;
•         Реклама в социални мрежи и приложения;
•         Медийни публикации в ежедневни и други туристически издания;
•         Други мероприятия с рекламна цел;
•         Членство в туристически организации и сдружения;
4.       Поддържане та туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото на ползване и управление и прадоставено на общината:
•          За поддръжка на Дом на традициите в с. Старо Железаре;
•          За поддръжка на водопийните павилиони в гр. Хисаря;

 

IV.  ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕЗ 2024 г.

А. Приходната част на програмата за развитие на туризма в община Хисаря за 2024 г. е в съответствие с чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма.

Средствата за развитието на туризма и реализирането на долупосочените дейности се набират от:
-          Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
-          Средствата, събрани от туристическия данък;
-          Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет; 

  Б. В съответствие с чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, в разходната част на Програмата за развитие на туризма на територията на община Хисаря се предвижда през 2024 г. да се извършат дейности, като общия бюджет възлиза на 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева.

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2024 г. ще даде възможност за създаване и развитие на конкурентноспособен туристически продукт, способен в максимална степен да удовлетвори нуждите на туристите и населението на общината и да стимулира изграждането на ползотворни обществено - частни партньорства с фирми от туристическия бранш на местно и национално ниво, както и с чуждестранни контрагенти от бранша.

Съвместната работа по изпълнението й ще подобри комуникацията и отношенията на общината и активния бизнес по формиране на обща политика за развитие на отрасъла в контекста на Плана за интегрирано развитие на община Хисаря за подобряване на инфраструктурата обслужваща туризма, опазване и разширяване на рекламата на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

Очакван резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2024 г. ще е позиционирането на община Хисаря като конкурентна и водеща дестинация със собствен облик, на СПА и балнео дестинация с богато културно - историческо наследство.

Програмата за развитие на туризма в община Хисаря за 2024 г. цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на Общината и е отворен и гъвкав документ подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Годишната програма за развитие на туризма е обсъдена въз основа на насоки и план-сметка за 2024 г. на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Хисаря, проведено на 09.02.2024 г.