Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 г., приета с Решение № 35, Протокол № 4 от 23.01.2024 г.