06 окт 2022, 16:14
Отдел Икономика
Oтдел “Икономика” 
 Началник отдел      
Главен експерт “Търговия, транспорт, туризъм” Мария Чавгова   106  
Главен специалист ”Общинска собственост” Цветанка Матева   127  
Главен експерт ” Общинска собственост”      
Специалист “Селско стопанство и гори”      
Главен специалист “Икономика и култура”      
Технически сътрудник “Организационно техническо обслужване на общински съвет”      

Отдел “Икономика” включва Началник отдел и служители по направление на туризма, културата, търговията, транспорта, организация на движението, общинска собственост, селско стопанство и гори и изпълняват следните функции:

Началник отдел “Икономика”:
1. Организира и координира работата на служителите в отдела и взаимодействието им с другите отдели в Общината;
2. Участва в изготвянето и актуализирането на Общинската програма в областта на туризма, спорта и културата;
3. Член е на съвета по туризъм и активно участва в заседанията му;
4. Работи по изграждане на единна рекламна стратегия на Общината;
5. Планира, организира и ръководи по изпълнение на Културната програма на Общината;
6. Осъществява взаимодействието на Общината с читалищата и културните институции в Република България;
7. Организира, ръководи и контролира работата на Туристическия информационен център в гр.Хисаря и Тракийския култов център в с. Старосел;
8. Отговаря за посрещането на делегации и гости в Общината и организира настаняването и престоя им;
9. Разработва проекти по Програми на Европейския съюз в областта на туризма и културата;

Главен специалист “Tуризъм и култура”;
1. Разработва програми за развитие на туризма и културата в Общината;
2. Разработва и предлага за одобрение на Началник отдела сценарии за значимите културни мероприятия в Общината;
3. Работи за популяризиране на туристическия продукт на Общината;
4. Осъществява взаимодействието с хотелиерите, ресторантьорите и туроператорските фирми;
5. Отговаря за украсата на града и кметствата във връзка с национални и международни празници;
6. Съдейства на читалищата и самодейните състави за организиране на културните им изяви в страната;
7. Получава от деловодителя постъпилата кореспонденция и я предава за разглеждане от Кмета на Общината;
8. Осъществява организацията по подготовка на оперативки, заседания и съвещания при Кмета на Общината, осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред;
9. Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира телефонните разговори на Кмета на Общината, приема и изпраща факсове и имейли, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Кмета;
10. Приема и предава документи за подпис от Кмета на Общината подадени от служителите;
11. Осигурява повикването на служители при Кмета и прием на външни посетители в съответствие с установения ред;
12. Стенографира, пише на компютър и организира отпечатването и размножаването на материали;
13. Осигурява снабдяването на кабинета на Кмета с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията;
14. Изпълнява задачи по организацията на техническото обслужване на Кмета на Общината.
15. Изпълнява и други възложени задачи от Кмета, Заместник-кмета или Секретаря на Общината;

Специалистите “Общинска собственост” изпълняват следните функции и задачи:
1. Издирват, проучват и комплектоват документите, доказващи собствеността на Общината и съставят актове за общинска собственост;
2. Проучват, комплектоват и подготвят за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3. Подготвят искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти-държавна собственост;
4. Издирват и съставят актове за незаети общински имоти;
5. Подготвят отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, като и тези, основанието на които е отпаднало;
6. Поддържат в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателни регистри за имотите общинска собственост;
7. Обработват и докладват преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
8. Обработват и докладват преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
9. Изготвят проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
10. Организират провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
11. Координират и контролират процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;
12. Извършват контрол по стопанисване на общински имоти, извършват огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
13. Изготвят и организират изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
14. Изготвят споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
15. Изготвят справки и издават удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверяват молби-декларации по обстоятелствени проверки;
16. Участват в организирането и провеждането на търгове и конкурси при разпореждане на обекти общинска собственост;
17. Участват в подготовката при сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
18. Подготвя и организират процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в Общината;
19. Следят за състоянието на общинските имоти и правят предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
20. Организират, координират и контролират изпълнението на жилищната политика на Общината;
21. Изготвят предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвят необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
22. Подготвят информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпращат до службите по вписвания и кадастъра;

Главен експерт туризъм, търговия и транспорт:
1. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката;
2. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
3. Консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
4. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
5. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
6. Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
7. Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
8. Внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на Общината;
9. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
10. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри; за процеса на приватизация и следприватизационен контрол.
11. Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
12. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;

Младщи експерт “Селско стопанство и гори ” изпълнява следните функции:
1. Периодично уточнява по землища категориите стопански субекти в Общината – брой, видове, ръководство, седалище и др. с обработваема земя, отглеждани култури и животни;
2. Участие в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в ползваните от тях или тяхна собственост земеделски земи;
3. Работа в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения по молба на селскостопански производители, съгласно изискванията на ЗОСИ и указанията на МЗГ. Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета и кастрене на клони;
4. Набиране заявки и изготвяне на списъци на желаещите да добиват строителна дървесина и дърва за огрев от гората на ДГС Хисаря;
5. Съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия, указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по растителна защита;
6. Свеждане решения, заповеди и инструкции на РУГ Пловдив, Областна администрация, РИОСВ, РСПБЗН;
7. Организиране изготвянето списъци с броя на пчелните семейства, мястото на пчелина и имената на собствениците, в изпълнение на Наредба № 27 на МЗГ;
8. Организиране изготвянето списъците с имената на собствениците на свине, съдържащи вида, броя, пола и предназначението на животните, в изпълнение на Наредба № 28 на МЗГ;
9. Организиране изготвянето списъците с имената на собствениците на дребни преживни животни, с посочване броя, вида, пола и предназначението на животните, съгласно изискванията на Наредба № 41 на МЗГ;
10. Проверка и заверка списъците за провежданите задължителни мероприятия за селскостопанските животни в града и кварталите;
11. Участие в организиране и провеждане преброяване на земеделските стопанства в изпълнение на Закона за преброяване на земеделските стопанства в България през 2004 год.;
12. Провеждане на процедурите и изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за защита правата на собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост на територията на Община Хисаря;
13. Водене на регистър на актове и наказателни постановления по ЗОСИ;
14. Изготвяне на справки и преписи от запазените данъчни книги и опис-декларации за внесени в ТКЗС земи до приключване работата на ОбСлЗГ по съдебни процедури по възстановяване собствеността върху земеделски земи и гори;
15. Регистрация на земеделската и горска техника, съгласно Наредба №26/1998г. на МЗГАР. Завеждане в регистъра по чл. 2, ал. 6 от Наредбата;
16. Подготовка справки за основната земеделска техника по видове, машини и собственост. Уведомяване собствениците за графиците на провежданите технически прегледи;
17. Контрол и оказване помощ при регистрацията на земеделските производители, съгласно изискванията на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане регистъра на земеделските производители;
18. Подготовка и отговор по молби и жалби на граждани;

Технически сътрудник “Организационно техническо обслужване на общински съвет:

1.Координира подготовката на материалите за заседанията на Общинския съвет, организира и оформя предложенията на кмета за включване в дневния ред на заседанията на Общинския съвет, отговорите на питанията от кмета на общината.

2. Организира, контролира и осъществява дейностите по изпълнение на решенията на Общинския съвет.