ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА В С. МЪТЕНИЦА

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (НУРИОВОС),  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за инвестиционно намерение по Приложение № 5 от Наредбата за Ремонт и благоустрояване на улица между осови точки 94-91-90-89 в с. Мътеница, Община Хисаря,между квартали 34 и 40 по регулационния план на с. Мътеница  – КП (кадастрален план), одобрен със Заповед № РД-02-14-2294/29.12.2000 г. на МРРБ и РП (регулационен план), одобрен със Заповед 863/24.02.1956 г.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря, на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря и на информационното табло в с. Мътеница.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително в Общинска администрация гр. Хисаря.