Инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Промяна на предназначението на винарска изба, дървен навес и подземен склад за съхранение на вино в МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИE“ в УПИ I-обществено обслужване, кв.62 по плана на село Старосел,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Промяна на предназначението на винарска изба, дървен навес и подземен склад за съхранение на вино в МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИE“ в УПИ I-обществено обслужване, кв.62 по плана на село Старосел, община Хисаря, с възложител „Стема-Старосел“ ЕООД. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 03.08.2023г. до 17.08.2023г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.