Инвестиционно предложение по приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с възложител „Донатекс и Ко“ ЕООД за ИП: „Обществено обслужващи дейности, хотел, къмпинг, къщи за гости, заведение за общестевено хранене и аквапарк“ в ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, 77270.139.371 и 77270.139.373, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр.
Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение
по приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда с възложител „Донатекс и Ко“ ЕООД за ИП:
„Обществено обслужващи дейности, хотел, къмпинг, къщи за гости, заведение за
общестевено хранене и аквапарк“ в ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, 77270.139.371
и 77270.139.373, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена
на официалния сайт на Община Хисаря и на информационното табло в сградата на
Общинска администрация гр. Хисаря.
Заинтересованите лица могат да изразят становище, мнение или възражение по
представената информация в 14-дневен срок от 25.09.2023 г. до 08.10.2023 г. включително,
в Общинска администрация гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:
Инж. Цонка Войводинова
Началник отдел „ЕП“
Изготвил:
Бояна Парапинска
Гл. специалист „ЕП”