Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с възложител „БАЛКАНТАБАКО“ ЕООД за ИП: „Изграждане на овцеферма с капацитет 600 овце майки с подрастващи агнета и агнета за угояване“, УПИ XIX – цех на ВМЗ Сопот, кв. 114, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на Община Хисаря и на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря.

 

Заинтересованите лица могат да изразят становище, мнение или възражение по представената информация в 14-дневен срок от 30.03.2023 г. до 12.04.2023 г. включително, в Общинска администрация гр. Хисаря.