Изх № 91-00-293/07.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-187/06.03.2024 г. на Кмета на Община Хисаря, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение      № 75, взето с Протокол № 11/18.04.2024 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх.                    № 91-00-256/17.04.2024 г. от Божидар Недялков Богданов чрез пълномощник Стоилка Апостолова Богданова с пълномощно рег. № 2315/04.07.2023 г. при Консулска служба гр. Торонто, и Недялко Матов Богданов за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 77270.503.1233 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който са отредени УПИ ІІІ-125 и УПИ ІV-125, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, допуска проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 77270.503.1233 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който са отредени УПИ ІІІ-125 и УПИ ІV-125, кв. 64 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава ІІІ-125 и УПИ ІV-125 и образува един УПИ ІІІ-503.1233, жилищно строителство по имотните граници на 77270.503.1233 по КККР на гр. Хисаря, променя уличната регулация към улици с осови точки 46-43 и 43-50 по имотните граници на ПИ 77270.503.1233 съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи в зелен и кафяв цвят за регулацията, за УПИ ІІІ-503.1233, жилищно строителство определя зона Жм с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, със запазване на съществуващата жилищна сграда, в режим на търпимост, в приложения проект.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря