Изх № 91-00-295/08.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-958/06.11.2023 г. на Кмета на Община Хисаря, Становище № ОВОС-3166-1/15.12.2023 г. на РИОСВ – Пловдив, Решение № 76, взето с Протокол № 11/18.04.2024 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх.                    № 91-00-224/04.04.2024 г. от  Михо Колев Георгиев  и Величка Николова Георгиева за себе си и като настойник на Михо Колев Георгиев чрез пълномощник Станка Вълкова Ахчиева с пълномощно рег. № 306/31.03.2023 г., за одобряване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 77270.75.615, м. „Новия геран-03“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, допуска проект ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.75.615, м. „Новия геран-03“ по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за урегулиране на имота и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ като образува УПИ 75.615-жилищно строителство, съгласно линии и надписи в червен и син цвят за регулацията, определя зона Жм със свободно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване макс. 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1,00, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, в приложения проект, със становище от „Водонабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив и съгласувана схема за външно електрозахранване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени до Община Хисаря до в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря