Изх № 91-00-301/13.05.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Хисаря на основание член 129, ал. 2 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по               чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 88, взето с Протокол № 7/28.03.2024 г. на Общински съвет Хисаря е одобрен проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 81030.16.31, м. „Ливадите“ по КККР на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващо по общински пътища с идентификатори: ПИ 81030.16.258 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична, ПИ 81030.16.223 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична, ПИ 81030.16.222 (НТП За местен път) – общинска публична, ПИ 81030.16.221 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична, ПИ 81030.16.207 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) – общинска публична, преминаваща през ПИ 81030.16.32 (НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция) – частна, съгласно договор по чл. 193 от ЗУТ за право на прокарване и преминаване, съгласно линии в червен цвят и щриховка в червен цвят в приложения проект.  

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от 10.05.2024 г. до 10.06.2024 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 41/10.05.2024 г., стр. 59) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря