Изх № 91-00-303/13.05.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общинска администрация при Община Хисаря, област Пловдивска, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Заповед № РД-05-747/25.08.2023 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение № 67, взето с Протокол № 11/18.04.2024 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, Комплексен доклад за оценка на съответствие № 02-06/22.02.2024 г., изготвен от „Инженеринг ВГ 60“ ЕООД, с удостоверение № РК-0621/18.05.2021 г., по заявление вх. № 94-00-Н-126/18.04.2024 г. от Ненко Спиров Попов, за одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, проект за изменение на ПУП-ПРЗ за части от УПИ X-368 и УПИ XI-373, кв. 26 по плана на кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, ПИ с идентификатор 77270.503.254 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив и ТИП за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда“: 

- със Заповед № РД-05-РД-05-350/30.04.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен:

- Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 77270.503.254 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, засягащ части от УПИ X-368 и УПИ XI-373, кв. 26 по плана на кв. Момина Баня, гр. Хисаря, Община Хисаря, като заличава УПИ X-368 и УПИ XI-373 в границите на , и образува нов УПИ XI-503.254, за жилищно застрояване по вътрешните граници на ПИ 77270.503.254 съгласно зелени зачерквания, линии и надписи за дворищната регулация, променя уличната регулация към улица с о.т. 102-101 в частта на ПИ 77270.503.254 по имотната граница, съгласно кафяви линии и зачерквания, определя зона Жм с градоустройствени параметри за ново свободно нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, Кинт. до 1.0, озеленяване мин. 40 %, съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, и надписи в син цвят в матрица за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

- е издадено Разрешение за строеж № 23/30.04.2024 г. от Главния архитект на Общината за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ XI-503.254, за жилищно застрояване, кв. 26 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив.

Справка по КПИИ може да се направи в сградата на Общинска администрация, етаж ІІ, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението. 

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря