Изх № 91-00-304/13.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 13, ал. 2 от ЗМСМА, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 150 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 73, взето с Протокол № 11/18.04.2024 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по заяление вх. № 94-00-Т-115/08.04.204 г. от Тодорка Лулчева Димитрова за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ - проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ-160, кв. 17 по плана на с. Мало Крушево, Община Хисаря, Област Пловдив, и ТИП за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, със Заповед     № РД-05-360/07.05.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ХХІІІ-160, кв. 17 по плана на с. Мало Крушево, Община Хисаря, Област Пловдив:

- Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХХІІІ-160, кв. 17 по плана на с. Мало Крушево, Община Хисаря, Област Пловдив заличава УПИ ХХІІІ-160 и образува УПИ ХХІІІ-160, за жилищно застрояване и производство на ел. енергия, съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията, определя зона от Жм с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно устройствени показатели за жилищно строителство, по пунктирани линии в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят на матрицата за застрояване в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, в приложената скица-предложение.;

- ТИП за обект „Фотоволтаична електроцентрала“ в новообразувания УПИ ХХІІІ-160, за жилищно застрояване и производство на ел. енергия, кв. 17 по плана на с. Мало Крушево, Община Хисаря, Област Пловдив.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря