Изх № 91-00-305/13.05.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание член 135, ал. 7, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 74, взето с Протокол № 11/11.04.2024 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 91-00-607/03.11.2023 г. от Емил Цанков Тафров и Иван Иванов Берберов, допълнено със заявление вх. № 94-00-И-440/07.12.2023 г. от Иван Иванов Берберов за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 399 и ПИ 398, за които са отредени УПИ ІІІ-399, УПИ ІV-397, 398, УПИ VІІІ-398, 399 и УПИ ХІ-398 в кв. 30 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-361 от 07.05.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 399 и ПИ 398, за които са отредени УПИ ІІІ-399, УПИ ІV-397, 398, УПИ VІІІ-398, 399 в кв. 30 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ ІІІ-399 и УПИ VІІІ-398, 399 и образува УПИ Х-399 по имотните граници на ПИ 399, заличава УПИ ІV-397, 398 и образува УПИ ХІ-398 по имотните граници на ПИ 398, запазва отреждането на УПИ ІV за ПИ 397, съгласно зачерквания, надписи и щрихи в зелен цвят, с корекции в син и зелен цвят за УПИ ІV-397 за регулацията в приложената скица-предложение. 

При внасяне на проект за изменение на ПУП-ПР за новообразуваните УПИ Х-399 и УПИ ХІ-398 да се предложи проект за ПУП-ПЗ, като определя зона от Жм с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно устройствени показатели за жилищно строителство, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12 от 19.11.2019 г. на ОбС Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел „УТ“ и може да се разгледа всеки присъствен ден.

 

 

 

Арх. Пламен Михалски 

Главен архитект на Община Хисаря